Lover og regler
LOVER FOR AKERSHUS SVØMMEKRETS

 

LOVER FOR AKERSHUS SVØMMEKRETS

 

Generelt: Akershus Svømmekrets stiftet 01.01.89 av de lag eller grupper av lag innenfor Akershus Idrettskrets grenser som er tilsluttet Norges Svømmeforbund. Gjennom Norges

Svømmeforbund er den et organisatorisk ledd av Norges Idrettsforbund og underkastet dets lover og bestemmelser.

 

§ 1 Formål.

 

Akershus Svømmekrets` formål er å arbeide for svømmesportens utvikling innen svømmekretsen, og fremme samarbeide mellom lagene, samt virke som koordinerende myndighet for disse. Den skal bistå Norges Svømmeforbund i alle spørsmål som gjelder svømmesporten innen Svømmekretsen og bistå idrettskretsen når det gjelder saker som har interesse for idretten i sin alminnelighet eller arrangement for flere idretter innen idrettskretsen.

 

§ 2 Organisasjon.

 

Akershus Svømmekrets består av alle idrettslag innen Akershus Svømmekrets` grenser som er medlem av Norges Svømmeforbund. Alle lag i kretsen plikter å overholde NIFs og særkretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.

 

Gjennom Norges Svømmeforbund er Svømmekretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund, og underlagt NIFs og Svømmeforbundets lover og bestemmelser.

 

Særkretsen er den faglige myndighet under Norges Svømmeforbund innen særkretsens grenser.

Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen.

Svømmekretsen sender hvert år innen de fastsatte frister, beretning, regnskap, forslag om terminliste, søknad om aktuelle tilskudd, samt de av Norges Idrettsforbund fastsatte rapporter over tilsluttede lag og deres medlemstall.

 

§ 3 Arbeidsoppgaver.

 

Særkretsen skal:

1. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.

Stimulere til samarbeide mellom de idrettslag som driver vedkommende gren.

Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

2. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, og forestå utdanning av idrettsfaglige og administrative ledere i samsvar med Svømmeforbundets planer.

3. Sørge for gjennomføringen av, eventuelt selv arrangere kretsmesterskap.

Stimulere til annen stevne- og idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.

4. Gi faglig bistand ved planlegging av idrettsanlegg.

5. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk

støtte fra særforbund og idrettskrets.

 

§ 4 Kontingent.

 

Kontingenten fastsettes av svømmekretstinget og betales forskuddsvis.

Lag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke ikke stemmerett eller andre rettigheter på kretstinget, og styret kan anbefale overfor NIF og særforbundet at laget mister sitt medlemsskap. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.

 

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse.

 

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av kretsens budsjett og regnskap. (Jfr. NIFs lov §2-6).

 

§ 6 Inhabilitet.

 

For særkretsens tillitsvalgte, oppnevnes tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr.NIFs

lov §2-7.

 

§ 7 Straffesaker.

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

 

§ 8 Svømmekretstinget.

 

Svømmekretsens høyeste myndighet er tinget som holdes hvert år, innen utgangen av februar.

Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel (Jfr. NIFs lov §2-8), direkte til lagene. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste med forslag må være utsendt senest 1 uke før tinget.

 

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På tinget kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste (Jfr. NIFs lov § 2-9).

 

§ 9 Representasjon på kretstinget.

 

På kretstinget møter med stemmerett:

 

a) Kretsstyret.

d) Representanter fra lagene etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 = 1 representant.

For medlemstall fra 51 til og med 100 = 2 representanter.

For medlemstall over 100 = 3 representanter, som er det høyeste antall representanter et lag kan ha.

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort sakliste.

 

Kretser som ønsker det kan nytte reiseutgiftsfordeling.

 

§ 10 Ledelse av tinget.

 

Tinget ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være valgt representant.

 

§ 11 Tingets oppgaver.

 

Tinget skal:

Listen over tingets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva kretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges tinget.

 1. Godkjenne saklisten.

 2. Velge dirigent(er) og sekretær(er).

 3. Sekretær(ene) behøver ikke være valgt(e) representant(er).

 4. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt.

 5. Behandle årsmeldingen.

 6. Behandle kretsens beretning og regnskapet i revidert stand.

 7. Behandle innkomne forslag og saker.

 8. Fastsette kontingent.

 9. Vedta budsjett.

 10. Velge. 

Det er ikke noe i veien for at tinget i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for

 1. Leder og nestleder.

 2. 7 styremedlemmer (6 av styremedlemmene er ledere av særidrettsutvalg) 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet.

 3. 2 revisorer med varamenn.

 4. Representanter til ting.

 5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer.

 6. Dessuten skal Svømmeutvalget velges av tinget. Utvalget skal bestå av 1 leder og 6 medlemmer.

Leder velges i henhold til §11, 9 b.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i særkretsens lag (Jfr. § 2,1.ledd) skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

Valg skjer etter bestemmelsene i NIF`s lov § 2-11.

 

Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innenfor samme organisasjonsgren, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller kontaktutvalg.

 

§ 12 Stemmegivning på tinget.

 

Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftelige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 13 Ekstraordinært svømmekretsting.

 

Ekstraordinært svømmekretsting holdes når svømmekretsstyret,svømmeforbundsstyret,idrettsstyret, idrettskretsstyret eller 1/4 av kretsens lag sender inn skriftlig krav om det.

Ekstraordinært svømmekretsting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare behandle de saker som kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i innkallelsen.

 

§ 14 Svømmekretsstyret.

 

Svømmekretsens høyeste myndighet mellom svømmekretstingene er svømmekretsstyret. Fungerende leder bestemmer når styremøte skal holdes. Styremøte skal dessuten holdes når et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Et styremøte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.

Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

Styret skal:

 1. Iverksette svømmekretstingets og overordnende idrettsmyndigheters Vedtak og bestemmelser.

 2. Foreta svømmekretsens daglige administrasjon, representere svømmekretsens grener.

 3. Arrangere eller la arrangere svømmekretsmesterskap og andre konkurranser innenfor svømmekretsen.

 4. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte tider.

§ 15 Lovendring.

 

Endringer i denne lov (Jfr. NIFs lov §2-15,2.ledd) kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting eller å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret etter at idrettskretsen og særforbundet har uttalt seg, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

§ 16 Oppløsning.

 

Særkretsen kan bare oppløses av Norges Svømmeforbund.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens midler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

 

Ved oppløsning sendes kretsens arkiv til idrettskretsen.

 

 

 

 

AKERSHUS SVØMMEKRETS EGNE BARNEIDRETTSBESTEMMELSER

 

Vi viser til Konkurransegrunnlaget for barneidretten i Akershus som er sendt ut fra Akershus Idrettskrets, og vi vil få komme med våre retningslinjer på hvordan vi i svømmekretsen skal praktisere denne.

 

Rekrutteringsstevner:

Yngste alder for deltakelse på rekrutteringsstevner er fra det kalenderåret deltakeren

fyller 8 år.

 

Deltakere i denne årsklassen kan bare delta på stevner innen sin egen region, det vil si, innen Asker/Bærum, Follo eller Romerike.

Det er utøverens klubb og arrangør som i fellesskap er ansvarlig for at denne aldersbegrensning overholdes. Hvis en klubb melder på en for ung utøver, skal arrangøren omgående melde tilbake til klubben om at vedkommende utøver er for ung og ikke får starte. Det er uheldig å foreta startnekt på stevnedagen.

 

Utøvere i alderen 9 og 10 år kan delta i stevner innen Akershus og Oslo Svømmekretser. Det kan også være aktuelt for utøvere fra Asker/Bærum å delta i stevner i Drammen og Follo- regionen i Moss eller omvendt. 

 

Det er ikke fastsatt noen øvre grense for deltakelse på rekrutteringsstevner.

 

Påmelding og startlister:

Alle påmeldinger og startlister for utøvere i alderen 8, 9 og 10 år skal være uten bestetid. Hvis en klubb melder på utøvere i disse årsklassene med bestetid, skal arrangøren fjerne tiden før startlistene blir trykket. For utøvere fra 11 år og eldre skal bestetid oppgis og startlisten settes opp i henhold til disse.

 

Deltakerliste - resultatliste:

For utøvere i årsklassene 8, 9 og 10 år skal det ikke lages resultatlister. Det skal imidlertid lages en deltakerliste hvor tider ikke fremkommer. For utøvere fra 11 år og eldre kan det lages resultatlister.

Deltakerlisten og resultatlisten deles ut til deltakende klubber og presse.

 

Tider:

Det kan i svømmehallen oppgis tider på utøverne i 8, 9 og 10 års alderen på et oppslag. Tidene skal oppgis i urangert rekkefølge, f.eks. i startrekkefølge. For utøvere fra 11 år og over kan det slås opp resultatliste i rangert rekkefølge.

Tider oppnådd på et rekrutteringsstevner kan ikke regnes som personlig rekord og benyttes som påmeldingstid i approberte stevner.

 

Premiering:

På rekrutteringsstevner gis det en deltakerpremie til hver deltaker. Denne premien er lik til alle utøvere uansett ferdighet.